• معرفی دوره
  •  پیش آزمون فصل اول
  • فصل اول: تعاریف
  • پیش آزمون فصل دوم
  • فصل دوم: روش های اکسیژن درمانی با فشار پایین
  •  پیش آزمون فصل سوم
  • فصل سوم: روش های اکسیژن درمانی با فشار بالا
  • پس آزمون
  • فیلم های آموزشی
  • منابع بیشتر برای مطالعه

 برای شرکت در دوره بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

شرکت در دوره یادگیری الکترونیکی آموزش روش‌های اکسیژن درمانی