Page 1 - PowerPoint Presentation
P. 1

خ
                           ا
                    در و ناج دنو دخ منا به

         ینامرد نژیسکا یاه شور شزومآ


                تسا  تایح  تلکسا  نبرک
             دنک یم  رو هلعش  ار نآ  نژیسکا
   1   2   3   4   5   6